MERKEZ AKALAN KÖYÜ, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, SPOR ve KÜLTÜR DERNEĞİ
   
  ..::MERKEZ AKALAN KÖYÜ, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, SPOR ve KÜLTÜR DERNEĞİ::..
  Tüzük
 

 

M. AKALAN KÖYÜ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, SPOR ve KÜLTÜR DERNEĞİ
 
Derneğin Adı ve Adresi,
 
Madde 1-Derneğin Adı “M.Akalan Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Spor ve Kültür Derneği” dir. Adresi “M. Akalan Köyü” dür.
Dernek, Yurt içinde ve Yurt dışında Şube açabilir.
 
Derneğin Amacı ve bu Amacı gerçekleştirebilmek için Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı,
Madde 2-Dernek, Köyümüzün kalkındırılması ve yöre kültürünün yaşatılması, Köy halkı arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, fakir insanlarımıza maddi, manevi, sağlık, eğitim, vb. alanlarda yardımcı olunması, Köy gençleri ve üyelerine çeşitli sporları yaptırma imkanı sağlamak, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, üyelerin ve köy halkının kullanabileceği çeşitli sosyal tesisler inşa etmek,
Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri,
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, Seminer,Konferans, ve Panel gibi Eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,          
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
7-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,balo,tiyatro,sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisler kurmak,
11-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ivedi ihtiyaç malzemelerini karşılamak amacıyla Sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve Kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
17-Köydeki her türlü uyuşmazlıklarda arabuluculuk görevi yapar,
18-Dini ve Milli Bayramlarda çeşitli organizasyonlar yapar, gerekirse maliyetini üstlenir.
 
Dernek Tüzüğünün tamamen değiştirme, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri,
Madde 3-
Sr   Adı Soyadı    TB    Mesleği  İkamet Adr.
1- Yusuf ORHAN       T.C.     Memur   Gazipaşa Mah. 
2- Ali YAVUZ            T.C.       “          Soğanlı Mah.
3- Kerim ARABACI    T.C.     Serbest  Davutdede Mah.
4- Erkan ARAS          T.C.       “          Alacahırka Mah.
5- Hüseyin YILMAZ  T.C.       “         M. Akalan Köyü
6- Mustafa ARABACI T.C.       “                      “
7- Bedri AYBEY         T.C.       “                      “
 
Üye olma hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilişkilerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek veya tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu  kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal üye olarak kabul edilirler.
Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
 
Üyelikten Çıkma,
Madde 5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma,
Madde 6-Dernek Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,
1-Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 
Dernek Organları,
Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma zamanı,Çağrı ve Toplantı Usulü,
Madde 8-Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden, Şubede kayıtlı üyeler tarafından genel kurul kararı ile seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel Kurul,
1-Bu Tüzük’te belli edilen zamanda toplanır,
2-Yönetim veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantısı, 3 Yılda bir Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır,
Genel Kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim Kurulu Genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü,
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü,saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, Çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.      
Toplantı Usulü,
Genel Kurul, Katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve şekilleri,
Madde 9-Genel Kurulda aksine bir karar alınmamışsa Yönetim ve denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak belirlene oylardır.
Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur.
Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçteiki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar,
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri,    
Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek Organlarının seçilmesi,
2-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan Bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6-Üyeliğin reddi veya çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tesbit edilmesi,
10-Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin Vakıf kurması,
14-Derneğin Fesih edilmesi,
15-Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karar bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri,
 Madde 11-Yönetim Kurulu Yedi Asil ve Beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir,
Yönetim Kurulu, Seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler,
Yönetim Kurulu, Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri,
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Dernek şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye olması ve üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri,
Madde 12-Denetim Kurulu, Üç Asil ve Üç Yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve yetkileri,
Denetim Kurulu Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralılarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin Gelir Kaynakları,
Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatları, Üyelerden giriş ödentisi olarak 5.00 (Beş) Ytl giriş aidatı, yıllık 5.00 ( Beş ) Ytl aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Şube Ödentisi, Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
3-Gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ,ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler,
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak defterler,
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte İşletme hesabına göre defter tutulur. Ancak,yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500. bin Ytl’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına defter tutabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü,
Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak defterler,       
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur,
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-Karar defteri, Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri, Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri, Gelen ve Giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri, Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.       
5-İşletme Hesabı Defteri, Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı belgesi Kayıt Defteri, Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda tutulur.
2-Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi uygulama Genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin tasdiki,
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğünce veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi,
İşletme esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri,
 Madde 15- Gelir ve Gider Belgeleri,
Dernek Gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek Giderleri ise Fatura, Perakente satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin Gelir Vergisi Kanunun 94.ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler yönetmeliği ek-15’te örneği bulunan) “Ayni bağış alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Alındı Belgeleri,
Dernek Gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi,
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yeni yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (dernekler yönetmeliği ek-19’da örneği bulunan) “yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde birimine bildirilir.
 Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine   verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki Belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklamam Suresi,
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 ( beş) yıl süreyle saklanır.  
 
Beyanname Verilmesi,
Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği ek-21’de sunulan) “Denek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
 
Bildirim Yükümlülüğü,
Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak Bildirimler,
Genel Kurul Sonuç Bildirimi,
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asiıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği ek-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel Kurul Bildirimine,
1-Divan başkanı, Başkan Yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir,
Taşınmazların Bildirilmesi,
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmenliği ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurarak mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi,
Dernek tarafından, Yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardı alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği ek-4’te belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, Yurt dışlından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu Kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim,
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği ek-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin Vali’liğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi,
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği ek-25’te belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik       Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi,
Madde 18-Dernekte genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri,
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Dernek Şubelerinin Kuruluşu,
Madde 20- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 
Şubelerin Görev ve Yetkileri,
 Madde 21-Şubeler, Tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlanmalarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler,
Madde 22-Şubenin organları, Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu’dur.
Genel Kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Beş asil ve Beş yedek, Denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
 
Şubelerin genel Kurullarının Toplanma zamanı ve Genel merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil edileceği,
Madde 23-Şubeler, Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar,
Şubelerin olağan genel kurulu, Üç yılda bir kasım ayı içerisinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Şubeler, Genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, Genel Merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubeler Yönetim ve Denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1) delege şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin Yönetim veya Denetim kurulunda görev alanlar genel merkez yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
Temsilcilik Açma,
Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamaz.
 
Tüzüğün ne şekilde Değiştirileceği,
Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyeleri 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye şekli,
Madde 26-Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshine karar verilmesi halinde derneğin tüm ayni, mali ve her türlü taşınmaz mal varlığı M.Akalan Köyü tüzel kişiliğine devredilir.
Tasfiye İşlemleri,
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinde oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinde sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “M.Akalan Köyü Yardımlaşma,Dayanışma,Spor ve Kültür Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, mal ve hakları genel kuruda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirtilmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesi edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği
Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

SON YÖNETİM KURULU

Yusuf ORHAN      :  Yönetim Kurulu Başkanı
Ali YAVUZ           :  İkinci Başkan
Kerim ARABACI     :  Sekreter
Erkan ARAS          :  Muhasip Üye
Hüseyin YILMAZ   :  Üye
Mustafa ARABACI  :  Üye
Bedri AYBEY         :  Üye

Köymüz Yardımlaşma, Dayanışma, Spor ve Kültür Derneği olarak yukarıda görülen 4 el birbirine kenetlenmiş "Yardımlaşma ve Dayanışma" yı simgeleyen şekil olarak Dernek LOGO' su olarak kullanılacaktır. 


 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=